Autoservef

 

 

 

 

 

ACTUALITZACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ (DARDE) I SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER A INSCRIURE’S COM A DEMANDANT EN EL SEU CENTRE SERVEF D’OCUPACIÓ.

ACTUALITZACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ
 
Per actualitzar la demanda d’ocupació pot acudir a l’ajuntament de Salem en horari de 9:00 a 15:00 hores, cal portar el DARDE, o també a la pàgina web del SERVEF.: http://www.servef.gva.es/
 
SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA
Interessats/sol·licitants
Els residents a la comunitat valenciana que tinguen 16 anys complits sempre que reunisquen alguna de les següents condicions:
Requisits:
Tindre  nacionalitat espanyola o d’algun país membre a la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa, així com els seus membres familiars (cònjuges i descendents menors de 21 anys, o majors d’eixa edat si estan a càrrec seu), siga quin siga la seua nacionalitat.
Ser treballador estranger no pertanyent als països anteriors, amb reconeixement d’accés al mercat nacional de treball (possessió d’autorització administrativa per a treballar, o bé, no estant en possessió d’ella i trobant-se legalment en Espanya, estar en condicions d’accedir a ella).
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ
La inscripció com a demandant d’ocupació en el servef pot realitzar-se en qualsevol moment.
Si es va a sol·licitar una prestació o subsidi per desocupació, el termini d’inscripció serà de 15 dies hàbils des de la finalització de l’última relació laboral.
 
ON DIRIGIRSE?
1.- A l’ajuntament de Salem, en horari de 9:00 a 15:00 hores
2.-De forma presencial dirigint-se al centre SERVEF d’ocupació
3.- De forma telemàtica: a través de la pàgina del SERVEF http://www.servef.es
4.- Per telèfon cridant al telèfon d’informació SERVEF 900 100 785 (en horari de 8:00 a 22:00 hores)
 

Turismo

Descripción del término "Turismo"