• Benicadell
Dades geogràfiques

 

El poble de Salem, de la comarca valenciana de la Vall d’Albaida, compta amb uns 500 habitants, i es troba emplaçat dins una foia redona, tancada de muntanyes, que s’obri a l’Ombria de la serra de Benicadell, a llevant mateix de la penya del mateix nom. La foia de Salem s’alça entre els 350 i els 400 metres d’altitud sobre el nivell de la mar. Els àrabs l’anomenaren Halqa, “el Redolí”, el cercle de muntanyes, d’on ve el nom de la font i l’alqueria musulmana d’Elca, de la qual tractarem més avall. El terme municipal fa una extensió de 8,52 km2) i afronta amb amb els termes de Castelló de Rugat (N), l’Orxa (E), Beniarrés (S), i Beniatjar i el Ràfol de Salem (O).

El sòl agrícola de la foia és de margues miocèniques –tap blanc– retallades per barrancs, com els de l’Arcada, Salem, el Castellar o el Llom, i es troba escalonat en bancals i sospedrades pels llauradors. A les vores dels barrancs hi ha algunes hortetes de terra al·luvial o ‘algoleja’. El terreny muntanyenc és de pedra calcària, ‘pedra tosca’. Destaquen en ell les elevacions de l’alt de la Carena (779 m) i l’alt de Marjalets (840 m), que s’endinsen en la vall cap al Ràfol de Salem (serra dels Marjalets-serreta del Ràfol) i unes altres mirant cap a Castelló: la Barcella i les Penyes Blanques. La comunicació de Salem amb la resta de la Vall d’Albaida es realitza pel Planet, l’únic punt on s’obri l’anell de muntanyes. La comunicació amb la veïna vall de l’Orxa i el Comtat, es  realitza pel port de Salem (595 m), millorat per una carretera del segle passat.

     

                       

Turismo

Descripción del término "Turismo"