• images
Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu els plecs de les clàusules administratives particulars dels contractes que tramita l'Ajuntament de Salem.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaren en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Turismo

Descripción del término "Turismo"