Declaració responsable d'obres
PDF editable per a la declaració responsable d'obres.

Es regiran per la declaració responsable totes les obres contingudes en l'art. 214 de la Llei 5/2014 de la Generalitat Valenciana, o textos que en un futur modifiquen i regulen el contingut del dit article o matèria.

 

a) La instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres de similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic.

 

b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta.

 

c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastimentada en via pública.

 

d) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació de vivendes.

 

Turismo

Descripción del término "Turismo"