BAREMACIÓ PROGRAMA EMERGE-2018
4/10/2018

Exposició al públic del resultat de la baremació del Programa EMERGE 2018, amb la finalitat de que les persones interessades, en un termini de 5 dies hàbils, puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. 

Turismo

Descripción del término "Turismo"